Usługi księgowe

Oferta usług księgowych oprócz prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz bieżących rozliczeń podatkowych obejmuje także analizę danych i raportowanie według wzorów zaproponowanych przez Klienta lub rozbudowanych zgodnie z życzeniem i zapotrzebowaniem.

–  prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość finansowa, a w tym przygotowywania rozliczeń podatkowych Klientów, na podstawie ksiąg rachunkowych oraz pomoc w przygotowaniu płatności (transferów bankowych) zobowiązań podatkowych; rejestracja podmiotów jako podatników:

 1. przygotowanie we współpracy z Klientem zakładowego planu kont spełniającego wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. sporządzenie bazy danych (otwarcie ksiąg rachunkowych),
 3. prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 4. przygotowanie okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami Klienta,
 5. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 6. współpraca z audytorami Klienta.

– usługi w zakresie przygotowywania rozliczeń podatkowych.

Polski system podatkowy nakłada obowiązek płacenia podatków w cyklu miesięcznym. Wymaga to składania w odpowiednich organach wielu zeznań podatkowych o różnych terminach wymagalności. Stąd w ofercie usług księgowych znajdują się także:

 1. sporządzanie kalkulacji miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 2. sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
 3. sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT
 4. terminowe dostarczanie powyższych deklaracji to stosownych organów
 5. raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego i przygotowywanie innych niż wymienione powyżej rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
Kontakt

AP - Audyt Anna Paryzek
Kancelaria Biegłego Rewidenta
Tel: +48 607 361 382
anna.paryzek@ap-audyt.pl